Poszukujemy studentów, którzy:

Poszukujemy studentów, którzy:

 • ukończyli studia I stopnia i rozpoczynają studia II stopnia,
 • w trakcie dotychczasowego kształcenia na Politechnice Wrocławskiej uzyskali wysoką średnią ocen za okres cały studiów I stopnia – co najmniej 4.0,
 • otrzymali ocenę z pracy dyplomowej inżynierskiej co najmniej 4.5,
 • w pracy dyplomowej inżynierskiej poruszali problematykę rozwiązań ekologicznych w budownictwie, takich jak odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój, redukcja odpadów i zanieczyszczeń, zielona architektura itp.,
 • spełnili dodatkowo co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
  • posiadają osiągnięcia naukowe, tj.: publikacje naukowe, wystąpienia na studenckich konferencjach naukowych, uczestnictwo w projektach naukowych realizowanych przez Uczelnię,
  • wykazali się działalnością na rzecz społeczności akademickiej lub lokalnej, tj.: członkostwem w przedstawicielskich organach samorządu studenckiego, udziałem w organizacji przedsięwzięć inicjowanych przez samorząd oraz koła naukowe PWr, wolontariat, udział w projektach regionalnych, praca w poradniach studenckich,
 • studiują na jednym z kierunków: Teoria Konstrukcji (TKO) lub Inżynieria Budowlana i Modelowanie (BIM) (kryterium nieobowiązkowe, ale dodatkowo punktowane);
 • nie podlegają wykluczeniu z Konkursu zgodnie z Regulaminem

Jak zdobyć stypendium?

Na adres mailowy stypendium@atlasward.pl, prześlij zgłoszenie obejmujące wypełnioną Kartę Osiągnięć Studenta, do której należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie wymaganej średniej, jak i osiągnięcia naukowe oraz działalność na rzecz społeczności akademickiej (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.).

Zgłoszenie prześlij w terminie do 15 października 2023 r.

Szczegóły dotyczące Stypendium zawarte są w regulaminie.

Jak zdobyć stypendium?