Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących zasadach:

 1. Administratorem danych osobowych jest Atlas Ward Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 41, 53-033 Wrocław (KRS nr 0000102206) (dalej „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  1) dane klientów/potencjalnych klientów oraz kontrahentów/potencjalnych kontrahentów, ich reprezentantów, pracowników oraz współpracowników, jak również dane innych osób przekazane Administratorowi w związku z realizacją umów (dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące posiadanych uprawnień zawodowych, stanowiska pracy, inne dane przekazywane w związku ze współpracą),
  2) dane osób nawiązujących kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie internetowej (dane identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz inne dane przekazywane w związku z nawiązaniem kontaktu),
  3) dane osób zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz zebrane w trakcie procesu rekrutacji (imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kwalifikacji, inne dane przekazane w ramach rekrutacji).
 3. Dane wskazane w ust. 2 pkt 2) powyżej Administrator uzyskuje bezpośrednio od Państwa, a dane wskazane w ust. 2 pkt 1) i 3) powyżej Administrator uzyskuje bezpośrednio od Państwa lub od innych osób m.in. Państwa pracodawców, zleceniodawców, czy też od osób polecających Państwa w procesie rekrutacji lub w zakresie współpracy, lub ze źródeł publicznie dostępnych (w odniesieniu do danych potencjalnych kontrahentów).
 4. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  1)  w przypadku danych wskazanych w ust. 2 pkt 1) powyżej dane przetwarzamy w celu:
  – nawiązania współpracy,
  – zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy,
  – wypełniania obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych itp.),
  – obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu kierowania ewentualnych roszczeń,
  – prowadzenia wewnętrznej bazy kontrahentów/potencjalnych kontrahentów, służącej umożliwieniu kontaktu pomiędzy Administratorem a kontrahentami/potencjalnymi kontrahentami,
  – zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia przez Administratora;
  2) w przypadku danych wskazanych w ust. 2 pkt 2)  powyżej dane przetwarzamy w celu:
  – udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie,
  – obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu kierowania ewentualnych roszczeń;
  3) w przypadku danych wskazanych w ust. 2 pkt 3) powyżej dane przetwarzamy w celu:
  – rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
  – obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu kierowania ewentualnych roszczeń,
  – zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia przez Administratora.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
  1) w przypadku danych wskazanych w ust. 2 pkt 1) powyżej:
  – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nawiązanie współpracy, realizacja zawartych umów, obrona przez potencjalnymi roszczeniami, kierowanie ewentualnych roszczeń, prowadzenie bazy kontrahentów/potencjalnych kontrahentów, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia);
  2)  w przypadku danych wskazanych w ust. 2 pkt 2) powyżej:
  – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prowadzenie korespondencji z osobami nawiązującymi kontakt, obrona przed potencjalnymi roszczeniami, kierowanie ewentualnych roszczeń);
  3)  w przypadku danych wskazanych w ust. 2 pkt 3) powyżej:
  – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (obrona przed potencjalnymi roszczeniami, kierowanie ewentualnych roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia).
 6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, tj. Członkowie Zarządu, pracownicy oraz współpracownicy. Dane osobowe mogą ponadto zostać przekazane podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, kurierskie, rekrutacyjne, kadrowo – płacowe, księgowe, audytorskie, notarialne, doradcze, obsługi prawnej, usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów, a także podmiotom świadczącym usługi ochrony.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez wskazane poniżej okresy czasu:
  1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej – przez okres trwania umowy, a w przypadku gdy nie zostanie zawarta, przez okres trwania działań podejmowanych w celu zawarcia umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu podjęcia decyzji o wykreśleniu danego kontrahenta/ potencjalnego kontrahenta z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów/potencjalnych kontrahentów – w zależności od tego, który z powyższych okresów jest dłuższy;
  2) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że obowiązek dłuższego przechowywania danych wynika z przepisów prawa;
  3) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej – przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w przypadku wyrażenia zgody, także przez okres trwania przyszłych procesów rekrutacyjnych, lub do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres 6 miesięcy, chyba że obowiązek dłuższego przechowywania wynikać będzie z przepisów prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Osoba uprawniona ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia danych (bycia zapomnianym) albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 9 powyżej, należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora, poprzez przesłanie zgłoszenia: 1/drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: rodo@atlasward.pl lub 2/ w formie listu poleconego na adres Administratora wskazany w ust. 1 niniejszej klauzuli.
 11. Pełnomocnik nie jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO.
 12. Osoba uprawniona posiada również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również do udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania, prowadzenia korespondencji lub do udziału w procesie rekrutacji.
  Administrator zapewnia, iż przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych, traktuje je z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 71 360 53 50