Polityka Prywatności

 I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.atlasward.pl (dalej jako „Serwis”), w szczególności informacje o plikach cookies używanych w Serwisie, informacje na temat sposobu i celu przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu oraz informacje na temat praw autorskich do utworów i treści zamieszczonych w Serwisie.

II. OPERATOR SERWISU

Operatorem i właścicielem Serwisu jest Atlas Ward Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 41, 53-033 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000102206, NIP: 894-25-53-370, REGON: 932071010, kapitał zakładowy w wysokości 439 315,- PLN (dalej jako „Operator”).

III. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies tj. niewielkich plików tekstowych które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszego Serwisu (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.
 2. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w ramach niniejszego Serwisu do następujących celów:
  –  dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  –  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu,
  –  możliwości zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień Serwisu, w tym braku zgody na wyświetlanie niektórych treści w przyszłości.
 1. Operator współpracuje ponadto z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na urządzeniach Użytkownika:
  Google Analytics: (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage),
  Facebook pixel (https://www.facebook.com/business/help/471978536642445)
  Google tag manager (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/).
  Dane zgromadzone przez te serwisy mogą być wykorzystywane do wyświetlania i dostosowywania reklam  Operatora Serwisu w witrynach internetowych i aplikacjach odwiedzanych przez Użytkownika.
 2. Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może jednak określić inne warunki przechowywania plików cookies w swoim urządzeniu końcowym zmieniając ustawienia „cookies” w ww. urządzeniu. Wprowadzone ograniczenia mogą wpłynąć na funkcjonowanie stron internetowych Serwisu.

IV. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że dane osobowe zebrane poprzez formularze kontaktowe umieszczone na stronach internetowych Serwisu przetwarzane będą na następujących zasadach:

  1. Administratorem danych osobowych jest Operator tj. Atlas Ward Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 41, 53-033 Wrocław.
  2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   –  odpowiedzi na pytania zadane w formularzach kontaktowych znajdujących się na stronach internetowych Serwisu, w szczególności dotyczące płatności, oferty, udzielenia informacji dla mediów oraz umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem,
   –  przeprowadzenia procesu rekrutacji,
   –  w każdym innym celu zgodnym z prawem, wynikającym z przesłanego zapytania.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą: Operator, jego pracownicy oraz współpracownicy oraz administrator stron internetowych Serwisu. Dane osobowe mogą ponadto zostać przekazane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Operatora, z którymi Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, rekrutacyjne, kadrowo – płacowe, księgowe oraz usługi obsługi prawnej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
  6. Osoba uprawniona ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia (bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto w dowolnym momencie Osoba uprawniona może cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody dokonane zostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt 1.6 powyżej należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych powołanym przez Operatora poprzez przesłanie zgłoszenia: 1/w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: rodo@atlasward.pl bądź 2/ w formie listu poleconego na adres Operatora wskazany w pkt 1.1 powyżej.
  8. Pełnomocnik nie jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w rozumienie RODO.
  9. Osoba uprawniona posiada również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich udostępnienia Operator nie będzie w stanie zrealizować celu w jakim dane osobowe zostały przekazane.
  11. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

V. INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH

 1. Wszelkie utwory umieszczone w Serwisie tj. treść słowna oraz graficzna, pliki video i audio oraz logo stanowią własność Operatora, jego partnerów lub osób trzecich i są objęte ochroną przez prawo polskie, w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów wskazanych w ust. 1 powyżej, w szczególności kopiowanie i rozpowszechnianie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora.
 3. Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 2 powyżej nie dotyczy utworów udostępnionych przez operatora w Serwisie w przypadku których wyraźnie zakomunikowana została możliwość ich użycia, w zakresie wskazanym w tym komunikacie.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zaistnienia zmian w zakresie  funkcji oraz usług świadczonych w ramach stron internetowych Serwisu.